dinsdag 22 juni 2010

Han van der Vegt spreekt namens de dieren


Morgen, donderdag 24 juni, presenteert Han van der Vegt in Perdu zijn nieuwe bundel De zeilen van de aarde en de cd-versie van zijn bundel Exorbitans.
Ooit schreef Van der Vegt op uitnodiging van Perdu namens de dieren een serie poëtische antwoorden op de sollicitatiebrieven die Peter van Lier in zijn bundel Zes wenken voor muggen aan de deur opnam onder de noemer 'Betreffende een functie in het dierenrijk'. Die brieven van Van Lier en de antwoorden van Van der Vegt werden, na afloop van de voordracht in Perdu, nog eens in Studio Ratsmodee opgenomen. De opnames zijn sindsdien hier te beluisteren.

maandag 21 juni 2010

Vrijdag 25 juni 2010: Slecht excuus voor een eindfeest

Met Joost de Bloois, Jeroen van Rooij, Willem Bongers e.a.

Perdu sluit het jaar op feestelijke wijze af met een ode aan de verontschuldiging. Het geheel zal worden ingeluid door een wijsgerig vertoog van Joost de Bloois over de ware verontschuldiging en waarom zij, precies genomen, pas mogelijk is wanneer zij onmogelijk is. Voorts worden feestgangers vergast op flarf-duo Van Rooij en Bongers, die voor ons het internet hebben afgeschuimd voor de allerbelabberdste excuses onder de digitale hemel. Ook is er muziek van band en dj.

Deze en andere verrassingen van exculpatoire aard wachten u op deze avond. Het eindfeest van Perdu: het beste excuus om niet thuis te blijven.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur
Reserveren is aan te raden, zie link. Sorry.

vrijdag 18 juni 2010

Vrijdag 18 juni: The song of songs

Met Irene Zwiep, Mark Boog en Ruben van Zwieten

Laat hij mij kussen,
laat zijn mond mij kussen!
Jouw liefde is zoeter dan wijn,
zoet is de geur van je huid,
je naam is een kostbaar parfum.

De poëzie van het Hooglied is liefdevol, gepassioneerd, eerbiedig, stomend en religieus. Bovenal is de tekst interessant, want wat doet een dergelijk boek tussen de joodse wetboeken en de profetieën in het Oude Testament? En behoort een dergelijk buitenbeentje tot de Hebreeuwse canon? In het Engels wordt het boek treffend aangeduid als the Song of Songs, naar het oorspronkelijke opschrift. Met andere woorden: het summum van de poëzie. Hoe moet deze poëzie geplaatst worden in de joodse traditie van de eeuwen voor Christus? Behoort het eigenlijk wel in die traditie?

Hebraïste Irene Zwiep zal de avond inleiden door enkele voor de Hebreeuwse poëtica kenmerkende passages te bespreken. Verder zal zij de canoniciteit van de tekst in de joodse traditie te berde brengen en uitleggen hoe groot de impact van het boek is op deze traditie.

De lyrische verzen van het Hooglied hebben door de eeuwen heen uitgenodigd tot talloze hertalingen van het boek. Mark Boog zal als hedendaagse dichter voordragen uit de cyclus Het Hooglied Herschreven. Hierin komt hij op basis van het Hooglied tot pure poëzie.

Ds. Ruben van Zwieten is jurist, recruiter en prominent corps-lid. Momenteel is hij bovenal dominee en directeur van Stichting Zingeving op de Zuidas, waar hij optreedt als een soort legerpredikant, maar dan voor de Amsterdamse zakenwereld. Hij zal spreken over de waarde van het Hooglied voor vandaag. In hoeverre is er in de kerk nog oog voor de tekst zelf? Worden expliciet erotische passages niet weggemoffeld onder het mom van de relatie tussen Christus en de Kerk?

Een avond met sprekers van diverse pluimage, met verschillende interpretaties en met één onderwerp: het Hooglied. Het refrein lijkt zo eenduidig:

Ik ben van mijn lief
en mijn lief is van mij.

Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur

Het voornemen bij dit programma aanwezig te zijn kan te berde worden gebracht via het reserveringsformulier van de Stichting Perdu (ook voor pure poëzie)

dinsdag 15 juni 2010

Donderdag 17 juni 2010: Wachtend op het mirakel

Met Ernst van den Hemel en Victor Kal.


Op deze filosofische avond zal spreken dr. Victor Kal, filosoof te Amsterdam, over het thema "intelligente tradities". In een eerdere lezing bij ons articuleerde hij een probleem van Spinoza's filosofie: dat zij het expliciet onmogelijk maakt om intelligente tradities – en bovenal religieuze tradities - te denken als een vorm van voorbereidend handelen – een handelen dat niet iets in de wereld bewerkstelligt, maar eerder een openheid en ontvankelijkheid schept voor wat de religieuze traditie een wonder, een openbaring noemen zou, en wat de contemporaine filosofie kent als het Evenement. De stelling in dezen: zonder voorbereidend handelen geen openheid, zonder openheid geen mogelijkheid tot transcendentie.

Op deze stelling zal reageren Ernst van den Hemel, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, naar aanleiding van het werk van Alain Badiou. De vraag is of Badiou, als leidende contemporaine denker van het Evenement, de categorie van het voorbereidend handelen kent. Zo niet dan is de vraag hoe Badiou de rol van het (individuele danwel collectieve) subject ziet voor het openbaar worden van het Evenement. Hoe komen wij in verbinding met een Evenement dat zich nog voor moet gaan doen? Is er een meer directe, meer militante manier om deze verbinding tot stand te brengen, zodat wij niet langer, zoals in de religieuze traditie, veroordeeld zijn te wachten op een mirakel dat wellicht nooit komt? Als Badiou echter wel een vorm van voorbereidend handelen kent, waarop dan is zijn afwijzing van religieuze tradities gebaseerd? En hoe verhoudt deze vraag zich tot Badiou's verwerpen van de categorie transcendentie ten faveure van insistentie?

De avond bestaat uit twee lezingen. Hierna zullen Kal en Van den Hemel met elkaar en met het publiek in debat gaan.

dr. Victor Kal is filosoof en doceert aan de Universiteit van Amsterdam. Ernst van den Hemel doceert literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveert momenteel op een literaire analyse van het werk van Calvijn.

Aanvang 20:30, zaal open 20:00

U, als subject, articuleert vast ook wel eens een probleem. Zet u er voor één keer overheen, en kom naar dit evenement. De hoofdlettter mag u na afloop toekennen.

maandag 7 juni 2010

11 juni 2010: De scheppende kracht van het vertalen

Franse poëzie van Valérie Rouzeau in vertaling

Met Kiki Coumans, Maarten Elzinga, Lonneke de Groot en Valérie Rouzeau


Wat gebeurt er tijdens een literaire vertaling? Hoe krijgt de vertaler grip op het ongrijpbare van een werk en hoe brengt hij eenzelfde effect in vertaling tot stand? Hoe verhoudt zich de Franse poëzie tot de Nederlandse en heeft dat implicaties voor het vertalen? En wat te denken van Walter Benjamins vertaalopvatting – dat het doel is de taal waarvan de vertaling gebruik maakt te verrijken, waarbij de intentio van het origineel leidend is, niet de reproductie ervan?

Deze vragen worden in Perdu verkend aan de hand van het eigenzinnige werk van de Franse dichter Valérie Rouzeau. Perdu vroeg vertalers Kiki Coumans en Maarten Elzinga een aantal gedichten uit haar bundel Quand je me deux (2009) te vertalen. Zij zullen voordragen, het vertaalproces inzichtelijk maken en in relatie tot Walter Benjamin hun persoonlijke vertaalpoëtica formuleren. Freelance curator en fotograaf Lonneke de Groot presenteert een visuele vertaling. Valérie Rouzeau, dichter én vertaler, is aanwezig om voor te dragen uit haar werk en haar vertaalopvattingen te delen ten behoeve van de discussie tijdens het slotgesprek.

Poetry International (12-18 juni), dat Valérie Rouzeau voor een komst naar Nederland heeft uitgenodigd, noemt Rouzeau’s werk ‘diep geworteld in een populaire poëzietraditie waaraan grote namen zijn verbonden als die van Apollinaire, Queneau, Desnos en Prévert. Een traditie die niet bang is voor experiment, woordspeling, neologismen of gebroken taal’. Volgens een van de vertalers, ‘een dichter die noopt en bevrijdt tot vele curieuze vertaaltransformaties’.
Om dit programma te realiseren is er samengewerkt met Poetry International.

Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur

Verslikt u zich ook wel eens als u iemand intentio hoort zeggen?
Wees dan gewaarschuwd; aanstaande vrijdagavond zou het zomaar weer kunnen gebeuren. Reserveren, op eigen risico, kan hier.

dinsdag 1 juni 2010

4 juni 2010: Wijnberg meets Beck

Met Nachoem Wijnberg, Philippe Beck en Erwin Jans.


Nachoem M. Wijnberg heeft een eigen plek in de Nederlandse poëzie. Hij schreef in twintig jaar een rijk oeuvre bijeen, dat alleen nog maar groeit. Zijn werk heeft zeggingskracht. Hij is productief en eigenzinnig. Zijn invloeden zijn internationaal en van verschillende tijden.

Het werk van Philippe Beck wijkt radicaal af van de Franse dichters van zijn tijd en kent uitheemse invloeden. Beck is een denkende dichter en publiceert net als Wijnberg met regelmaat, zowel proza als poëzie. Een dichtbundel is volgens een van zijn titels ‘Een kamer voor een smeltende roman’ (Chambre de roman fusible). Oftewel een coherent geheel, eerder een boek dan een bundel.

Hetzelfde kan gezegd worden van Divan van Ghalib, het laatst ‘dichtboek’ van Wijnberg. Op deze avond gaan Philippe Beck en Nachoem Wijnberg na hun voordrachten in gesprek, onder leiding van Erwin Jans, dramaturg en samensteller van Hotel New Flanders. Een unieke gelegenheid om de raakvlakken en verschillen tussen twee hedendaagse dichters uit twee landen te ervaren.


Aanvang 20:30, zaal open 20:00.

Altijd al een denkende dichter willen zien? Reserveren kan via onderstaande link

deze